Calamiteitenplannen

Calamiteitenplannen

Een calamiteitenplan is de algemene leidraad voor het optreden bij calamiteiten voor het bedrijf waarvoor het is geschreven. Het plan gaat in op de wijze waarop de eigen organisatie functioneert, hoe de coördinatie en samenwerking met parate gemeentelijke diensten en andere organisaties is georganiseerd, hoe communicatie en verbindingen zijn geregeld en op welke wijze melding en alarmering plaats vindt.

Een calamiteitenplan beoogt allen die een taak hebben bij calamiteitenbestrijding in staat te stellen nog effectiever te reageren op incidenten zodat door goede samenwerking de negatieve gevolgen van ongelukken zoveel mogelijk beperkt worden.

Wie de leiding heeft en wie verantwoordelijk is voor het calamiteitenplan, voor welk gebied het plan van toepassing is en voor welke (ongeval)situaties het geldt dient duidelijk in de introductie te zijn weergegeven. Ook dient de verantwoordelijkheid en waarop deze is gebaseerd in een introductie te zijn weergegeven. Calamiteitenplannen dienen bijvoorkeur in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand te komen. Calamiteitenbestrijding op het water vereist onderling vertrouwen, coördinatie tussen de verschillende bestrijders. De bestrijders moeten weten wie voor welke activiteiten verantwoordelijk is en wie instaat is bepaalde zaken uit te voeren.

Bedrijven die een calamiteitenplan gaan opzetten of willen laten opzetten dienen de volgende elementen in beschouwing te nemen, die onderdeel van elk calamiteitenplan vormen.

Doel calamiteitenplan

  • Eigen organisatie, mogelijk betrokken instanties en diensten derden.
  • Taken en activiteiten beleidsteam, operationeel team en overige functionarissen betrokken bij de bestrijding
  • Vaststellen van een calamiteitencoördinator en coördinators voor de uitvoering van het calamiteitenplan
  • Een snelle en effectievere meldingsprocedure binnen de organisatie en naar alle betrokken partijen
  • Methoden voor het vaststellen van de ernst van de situatie (verkenning, modellen deskundigen, etc)

Alle opleidingen van BHV Plus worden gegeven volgens de algemene richtlijnen van de NIBHV, NIBRA, E.R.C, N.R.R, Oranje Kruis, NAI.

Training en oefening schema

Bij de bestrijding van calamiteiten zal echter met meerdere instanties moeten worden samengewerkt, waarbij elke instantie in principe zal handelen vanuit de door haar te behartigen belangen. Als basis voor een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke aanpak is vooraf een calamiteitenplan nodig die de samenwerking gestalte geeft en die een snelle en doeltreffende alarmering en bestrijding mogelijk moet maken.

Voor informatie en/of vragen.

Email: info@bhvplus.nl