E.H.B.O. Opleidingen

Basis Opleiding Eerste Hulp (Basis Module)

CursuscodeOP 201
CursusnaamEerste Hulp Basismodule 27e Druk
Opleidingsduur2 hele dagen + 1 dagdeel gereserveerd voor het examen
ExamenJa ( diploma Oranje Kruis )
Minimum toelatingseisVanaf 16 jaar
Aantal deelnemersMinimaal 8 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of indien mogelijk in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

► Algemeen:

Met de invoering van het besluit Bedrijfshulpverlening als onderdeel van de Arbo-wet in 1994 is de plicht voor het hebben van Eerstehulpverleners in een organisatie komen te vervallen. In enkele gevallen kan uit een risico-inventarisatie echter naar voren komen dat aanvullend op de Bedrijfshulpverleners ook een aantal personen over een Diploma Eerste Hulp moeten beschikken.
De opleiding ( inclusief reanimatie ) wordt competentiegericht gegeven. Een actieve inzet van de cursist wordt verwacht.

► Programma:

Conform de inhoudsopgave 25e Druk / 1e oplage EHBO cursusboek Oranje Kruis.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

Na het volgen van de cursus kent en kan de cursist onder andere:

 • Met in achtneming van zijn eigen veiligheid voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen;
 • Beoordelen of de professionele hulp, al dan niet met spoed, moet worden ingeschakeld;
 • Mogelijke levensbedreigende functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen;
 • Eenvoudige letsels zelf behandelen; Het op juiste wijze alarmeren;
 • Er voor zorgen dat een slachtoffer in zo goed mogelijke conditie wordt overgedragen aan de professionele hulpverlening.

► Kwalificatie instructeur:

Kaderinstructeur Oranje kruis of Verpleegkundig Kaderinstructeur of Arts conform de eindtermen gesteld in Eindtermen.doc / 19 maart 2003.

► Materialen:

Als lesmateriaal zal gebruikt worden het Oranje Kruis boekje 25e druk / laatste oplage, reanimatiepoppen en verbandmateriaal nodig voor de verplichte vaardigheidstrainingen.
In het laatste gedeelte van de opleiding zal tevens van lotusslachtoffers gebruik worden gemaakt tijdens praktijksessies, om zodoende een kwalitatief goed geïnstrueerde Eerstehulpverlener te realiseren.

► Overig:

Toetsing
Het examen wordt afgenomen door een commissie, bestaande uit een bevoegde arts of verpleegkundige, een kaderinstructeur en lotusslachtoffers.
Bij het examen wordt beoordeeld of de cursist de leerstof praktisch en theoretisch beheerst en competent kan worden geacht om in de praktijk eerste hulp te verlenen. Het zwaartepunt van het examen ligt op de praktijk van de eerste hulp vaardigheden. Er zijn speciale beoordelingslijsten, die voor elk examen beschikbaar worden gesteld door het Centraal Bureau van het Oranje Kruis.
Voor de inhoud van het examen wordt verwezen naar de eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp ( Handleiding voor instructeurs behorende bij de 25e Druk van het Oranje Kruis boekje, 24e Druk / eerste oplage ) en de 25e Druk / laatste oplage van het Oranje Kruis Boekje, waarin deze eindtermen zijn omgezet in leer- en examenstof.

Het diploma zoals deze is afgegeven door het Oranje Kruis heeft een geldigheid van twee jaar. Om voor verlenging in aanmerking te komen zal jaarlijks door het afleggen van een competentietoets de cursist moeten aantonen dat men nog over alle vaardigheden beschikt. Indien men twee jaar achtereen deze met goed gevolg heeft afgelegd dan zal een verlenging van het diploma worden afgegeven.
Tot op heden geldt de richtlijn tot verlenging van het diploma tot het volgen van 8 uur herhalingslessen per jaar.

Eerstehulpverleners verzekerd tegen aansprakelijkheid
Met ingang van 1 oktober 2004 zijn allehouders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven.
De nieuwe verzekering, die is afgesloten bij Van Lanschot Assurantiën, is gekoppeld aan alle geldige EHBO diploma’s en Diploma’s Eerste Hulp en vrijwaart de houder van aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade in relatie tot incidentele eerstehulpverlening.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: Oranje Kruis

Herhalingscursus Eerste Hulp (Basis Module)

CursuscodeHC201
CursusnaamHerhalingscursus Eerste Hulp Basismodule 27e Druk
OpleidingsduurTotaal 2 hele dagen of 4 dagdelen in 2 jaar
ExamenCompetentietoetsing ( Verlenging diploma Oranje Kruis )
Minimum toelatingseisDiploma Eerste Hulp
Aantal deelnemersMinimaal 8 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of indien mogelijk in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

Het diploma zoals deze is afgegeven door het Oranje Kruis heeft een geldigheid van twee jaar. Om voor verlenging in aanmerking te komen zal, door het afleggen van een competentietoets op diverse onderdelen, de cursist moeten aantonen dat men nog over alle vaardigheden beschikt.
Indien men twee jaar achtereen deze competentietoetsing met goed gevolg heeft afgelegd, dan zal een verlenging van het diploma worden afgegeven.
Tot op heden geldt de richtlijn tot verlenging van het diploma tot het volgen van 8 uur herhalingslessen per jaar.
Aanwezigheid is verplicht bij alle lesuren om de geldigheid ( Verlenging ) van het diploma te waarborgen

► Programma:

Conform de inhoudsopgave 25e Druk / 1e oplage EHBO cursusboek Oranje Kruis.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

Na het volgen van de cursus kent en kan de cursist onder andere:

 • Met in achtneming van zijn eigen veiligheid voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen;
 • Beoordelen of de professionele hulp, al dan niet met spoed, moet worden ingeschakeld;
 • Mogelijke levensbedreigende functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen;
 • Eenvoudige letsels zelf behandelen; Het op juiste wijze alarmeren;
 • Er voor zorgen dat een slachtoffer in zo goed mogelijke conditie wordt overgedragen aan de professionele hulpverlening.

► Kwalificatie instructeur:

Kaderinstructeur Oranje kruis of Verpleegkundig Kaderinstructeur of Arts conform de eindtermen gesteld in Eindtermen.doc / 06 maart 2006

► Materialen:

Als lesmateriaal zal gebruikt worden het Oranje Kruis boekje 25e druk / laatste oplage, reanimatiepoppen en verbandmateriaal nodig voor de verplichte vaardigheidstrainingen.
In deze herhalingslessen zullen naast het opfrissen van de kennis van de Eerste Hulp, ook nieuwe technieken, handelingen en materialen aan de cursist worden gedemonstreerd.
Vaardigheden zullen centraal staan gedurende de verplicht te volgen herhalingsuren.
Behalve gebruik van diverse lesmaterialen, worden ook lotusslachtoffers ingezet om verschillende situaties na te bootsen gerelateerd aan de praktijk, wat oefening meer realistischer maakt.

► Overig:

Eerstehulpverleners verzekerd tegen aansprakelijkheid
Met ingang van 1 oktober 2004 zijn allehouders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven.
De nieuwe verzekering, die is afgesloten bij Van Lanschot Assurantiën, is gekoppeld aan alle geldige EHBO diploma’s en Diploma’s Eerste Hulp en vrijwaart de houder van aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade in relatie tot incidentele eerstehulpverlening.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: Oranje Kruis

Module Verbandleer en Kleine Ongevallen

CursuscodeOP 202
CursusnaamVerbandleer en Kleine Ongevallen
Opleidingsduur1 hele dag
ExamenCompetentietoets ( Aantekening Diploma Oranje Kruis )
Minimum toelatingseisGeldig Diploma Eerste Hulpverlener
Aantal deelnemersMinimaal 8 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of indien mogelijk in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

Deze cursus is een waardevolle aanvulling bij het Diploma Eerste Hulp. Men leert meerdere praktische toepassingen van verbandmiddelen. Naast de verbandleer en kleine ongevallen wordt ook breder aandacht geschonken aan de anatomie en fysiologie van het lichaam en haar functioneren. De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets en bij een voldoende beoordeling wordt een aantekening verbandleer geplaatst op het Diploma Eerste Hulp. De cursus wordt competentiegericht gegeven. Een actieve inzet van de cursist wordt verwacht.

► Programma:

Conform de inhoudsopgave 1e Druk / 3e oplage Verbandleer en Kleine Ongevallen Oranje Kruis.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

De cursist:

 • Heeft kennis verkregen van de verband- en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp kunnen worden gebruikt, wanneer en waarvoor;
 • Kan functioneel een goed zittend verband aanleggen op verschillende lichaamsdelen;
 • Kan eerste hulp verlenen bij een aantal kleine ongevallen.

► Kwalificatie instructeur:

Conform de Regeling vastgesteld door het bestuur van het Oranje kruis, 2 november 2005

► Materialen:

Als lesmateriaal zal gebruikt worden het Oranje Kruis boekje Verbandleer en Kleine Ongevallen 1e druk / laatste oplage,
en verbandmateriaal nodig voor de verplichte vaardigheidstrainingen.
Er kunnen lotusslachtoffers gebruik worden ingezet tijdens praktijksessies, om zodoende een kwalitatief goed geïnstrueerde Eerstehulpverlener te realiseren.

► Overig:

Toetsing
De competentietoets wordt afgenomen door de kaderinstructeur die in de praktijk vaak als instructeur optreedt tijdens de cursus. Bij deze toetsing wordt beoordeeld of de cursist de leerstof praktisch en theoretisch beheerst en competent kan worden geacht.
Voor de inhoud van de toetsing wordt verwezen naar de eindtermen voor het Certificaat Verbandleer en Kleine Ongevallen / Eindtermen Vbl/020461 – 21 november 2002.
Om voor verlenging van de aantekening in aanmerking te komen zal jaarlijks door het afleggen van een competentietoets moeten worden aangetoond dat men nog over alle vaardigheden beschikt.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie. Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: Oranje Kruis

Module Eerste Hulp aan Kinderen

CursuscodeOP 203
CursusnaamEerste Hulp aan Kinderen
Opleidingsduur2 hele dagen of 1 hele dag ( afhankelijk van de voorkennis )
ExamenCompetentietoetsing ( Moduleverklaring of Aantekening Oranje Kruis )
Minimum toelatingseisVanaf 16 jaar / Voorkeur met geldig Diploma Oranje Kruis
Aantal deelnemersMinimaal 8 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of indien mogelijk in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

► Algemeen:

De Opleiding Eerste Hulp aan kinderen is een nieuwe cursus van het Oranje Kruis.
Deze cursus is te volgen voor mensen met een diploma Eerste Hulp en belangstellenden die (nog) niet in het bezit zijn van het diploma Eerste Hulp. Daardoor komen zij (nog) niet in aanmerking voor het certificaat eerste hulp aan kinderen.

► Programma:

Conform de inhoudsopgave 2e Druk / 1e oplage Eerste Hulp aan Kinderen cursusboek Oranje Kruis.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

Uitwisselingen van ervaringen en korte discussies aan de hand van een casus.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

De cursist:

 • Heeft inzicht gekregen in de verschillen tussen baby’s, jonge kinderen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals o.a. lichaamsbouw, gedrag en omgang;
 • Kan eerste hulp verlenen aan baby’s, jonge kinderen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels;
 • Heeft inzicht gekregen in de gevaren en heeft kennis verkregen waarop ongevallen kunnen worden voorkomen.

► Kwalificatie instructeur:

Conform de Regeling vastgesteld door het bestuur van het Oranje kruis, 2 november 2005

► Materialen:

Als lesmateriaal zal gebruikt worden het Oranje Kruis boekje 2e druk / laatste oplage, baby en junior reanimatiepoppen en verbandmateriaal nodig voor de verplichte vaardigheidstrainingen.

► Overig:

Toetsing
De competentietoets wordt afgenomen door de kaderinstructeur die in de praktijk vaak als instructeur optreedt tijdens de cursus. Bij deze toetsing wordt beoordeeld of de cursist de leerstof praktisch en theoretisch beheerst en competent kan worden geacht. Voor de inhoud van de toetsing wordt verwezen naar de eindtermen voor het Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, vastgesteld door het College van Deskundigen / december 2002.
Om voor verlenging in aanmerking te komen zal jaarlijks door het afleggen van een competentietoets de cursist moeten aantonen dat men nog over alle vaardigheden beschikt.
Tot op heden geldt de richtlijn tot verlenging van het diploma tot het volgen van 4 uur herhalingslessen per jaar

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: Oranje Kruis

Basis Cursus Directe Hulp Bij Ongelukken (= DHBO)

CursuscodeOP 209
CursusnaamDirecte Hulp Bij Ongelukken (=DHBO) Maatwerk cursus
Opleidingsduur1 dagdeel (= 4 uur)
ExamenJa ( certificaat BHV Plus en/of Reanimatie certificaat )
Minimum toelatingseis-
Aantal deelnemersMinimaal 5 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOpleidingsbedrijf BHV Plus of in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

De cursus Directe Hulp Bij Ongelukken bestaat uit drie onderdelen:

 • Levensreddend Handelen
 • Hulp bij kleine ongevallen
 • Behandeling veel voorkomende ziektebeelden

De cursus omvat veel praktische vaardigheden, die de DHBO-er goed moet beheersen. Het is dan ook belangrijk om de opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden. De DHBO-er dient zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil houden. Door de DHBO-er jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, bewijst de DHBO-er hiermee dat hij/zij zijn vaardigheden hiermee competent is.

► Programma:

Levensreddend Handelen
In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers te beoordelen en te behandelen volgens de ABC benadering. Cursisten leren reanimeren, slachtoffers te draaien van buik naar rug en naar stabiele zijligging, tevens zullen zij leren hoe om te gaan bij een bedreigde of afgesloten ademweg van het slachtoffer.

Hulp bij kleine ongevallen
Cursisten leren hoe te handelen bij o.a. shock, ernstig uitwendig bloedverlies, (brand)wonden, oogletsels en botbreuken. Naast de benodigde theorie worden de vaardigheden geoefend en getraind.

Behandeling veel voorkomende ziektebeelden
Cursisten leren hoe te signaleren en te handelen bij veel voorkomende ziektebeelden zoals: suikerziekte, astma, epilepsie, hyperventilatie en beroerte. Naast de uitgebreide theorie leren zij middels casuïstiek (met uitbeelding door lotusslachtoffers) omgaan met deze ziektebeelden.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen.
Individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

De cursist is in staat tot uitvoering van ( Arbo-wet, artikel 15 ):

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het adequaat reageren en handelen bij reanimatie of dreigende reanimatie
 • Het alarmeren van hulpverleningsorganisaties bij een ongeval of acute hulpverlening.

► Kwalificatie instructeur:

Conform het reglement voor de Organisator en Examinator van BHV Plus, welke wordt gedragen door de richtlijnen van het NIBHV, Oranje Kruis, Nederlandse Hart Stichting en de Nederlandse Reanimatie Raad.

► Materialen:

Conform het lesplan van BHV Plus, welke via bovenstaande richtlijnen ondersteund wordt.
Alle materialen welke gebruikt worden door BHV plus voldoen aan de strenge richtlijnen welke zijn opgesteld door het NIBHV, Oranje Kruis, Nederlandse Hart Stichting en de Nederlandse Reanimatie Raad. Deze worden tevens benoemd in het kwaliteitszorgsysteem ISO-norm 9001-2000 van BHV Plus

► Overig:

Toetsing
Het praktijk gedeelte wordt beoordeeld door bevoegde examinatoren en instructeurs, die de verrichtingen beoordelen aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in het NIBHV examenreglement. De examinatoren zullen in de praktijk vaak als instructeurs optreden tijdens de opleiding

Het certificaat is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum . Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen aangaande het eerste hulp onderdeel.
Oefenlocatie aangaande het praktijkgedeelte bij o.a. casuïstiek zullen aan strenge veiligheidseisen moeten voldoen, deze zullen door de instructeur en/of examinator vooraf aangaande de oefeningen worden geïnspecteerd.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: BHV Plus & NIBHV

Bovenstaande EHBO opleidingen worden verzorgd door BHV Plus.

Bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld.

Copyright © 2018 BHV Plus