Informatie bedrijfshulpverlening voor de werknemer

Bedrijfshulpverlening: algemene informatie voor werknemers.

Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer, ambulance of politie. Bij een ongeval of brand is hun voornaamste taak: erger voorkomen.Bedrijfshulpverlener worden

 • • Opleiding
 • Wat mag en moet een bedrijfshulpverlener doen?
 • Taken hoofd bedrijfshulpverlening en werkgever
 • Wie heeft de leiding bij een incident of calamiteit?

Bedrijfshulpverlener worden

Als u graag kennis wilt opdoen van eerste hulp en brandbestrijding en als u zich betrokken voelt bij de veiligheid van uzelf en uw collega's, kunt u zich bij uw werkgever aanmelden als potentiële bedrijfshulpverlener. Uw werkgever bepaalt dan of u in aanmerking komt om bedrijfshulpverlener te worden. Dit hangt af van o.a. de grootte van het bedrijf, het aantal al aanwezige bedrijfshulpverleners en uw functieomschrijving. Als u weinig op de werkplek aanwezig bent, bijvoorbeeld omdat u veel afspraken buiten de deur heeft, is het minder praktisch om u als bedrijfshulpverlener aan te wijzen.

Opleiding

De overheid heeft samen met de belanghebbenden een opleidingsprofiel voor bedrijfshulpverleners ontwikkeld. Als uw werkgever dit profiel volgt krijgt u een goede algemene basis in de bedrijfshulpverlening. Bovenop dat basisniveau kunnen aanvullende opleidingen nodig zijn die gericht zijn op de specifieke situatie binnen uw bedrijf. Als er in uw bedrijf bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt is alleen een basisopleiding doorgaans niet voldoende.

Wat mag en moet een bedrijfshulpverlener doen?

De bedrijfshulpverlening heeft een voorpostfunctie: omdat de bedrijfshulpverleners al op de werkplek aanwezig zijn kunnen ze snel reageren. Als de deskundigheid en de hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn - bijvoorbeeld bij een grote brand - moeten ze hulp van buiten inroepen, zoals brandweer en ambulance. In de tussentijd moeten de bedrijfshulpverleners zelf doen wat mogelijk is om gevaar en letsel te beperken.

Alle opleidingen van BHV Plus worden gegeven volgens de algemene richtlijnen van de NIBHV, NIBRA, E.R.C, N.R.R, Oranje Kruis, NAI.

In de Arbowet (artikel 15) staan de voornaamste taken van bedrijfshulpverlening omschreven:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Taken hoofd bedrijfshulpverlening en werkgever

Eén van de bedrijfshulpverleners kan door de werkgever worden aangewezen als hoofd bedrijfshulpverlening. In veel gevallen zal dit een aanvullende taak zijn bij een andere functie. In grote organisaties kan het nodig zijn ploegleiders bedrijfshulpverlening te benoemen, maar het hoofd bedrijfshulpverlening heeft de operationele leiding.

Het hoofd bedrijfshulpverlening:

 • organiseert de bedrijfshulpverlening
 • beheert de administratie van de bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • zorgt voor interne voorlichting over de bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • zorgt voor opleiden, oefenen en motiveren van de bedrijfshulpverleners.

De werkgever:

 • zorgt voor een goede risico-inventarisatie
 • zorgt voor brandwerende voorzieningen, nooduitgangen, vluchtroutes en blusmiddelen
 • is verantwoordelijk voor veiligheidsvoorzieningen in het bedrijf, bijvoorbeeld voor beveiliging van machines
 • zorgt voor voldoende verbandmiddelen en overige hulpmiddelen
 • stelt voldoende tijd en geld beschikbaar voor oefening en opleiding
 • zorgt dat de verzekeringen de risico's dekken die bedrijfshulpverleners lopen
 • zorgt voor een directiebesluit waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfshulpverleners zijn vastgelegd
 • ziet toe op goed functioneren van de bedrijfshulpverleningsorganisatie

Wie heeft de leiding bij een incident of calamiteit?

In de eerste minuten na een incident neemt het hoofd bedrijfshulpverlening de operationele leiding. Op dat moment heeft het hoofd bedrijfshulpverlening de bevoegdheid alle noodzakelijke beslissingen te nemen die nodig zijn voor het uitvoeren van de bedrijfshulpverleningstaken. Zodra de professionele hulpverlening arriveert neemt deze de

Alle opleidingen van BHV Plus worden gegeven volgens de algemene richtlijnen van de NIBHV, NIBRA, E.R.C, N.R.R, Oranje Kruis, NAI.

Alle opleidingen van BHV Plus worden gegeven volgens de algemene richtlijnen van de NIBHV, NIBRA, E.R.C, N.R.R, Oranje Kruis, NAI.

operationele leiding over. Vanaf dat moment gehoorzaamt de bedrijfshulpverlening-organisatie en al het overige personeel diegene die bij de professionele hulpverlening de leiding heeft.

De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor het goed functioneren van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Bij een echte calamiteit - een ernstiger incident dat de grenzen van het bedrijfsterrein overschrijdt - heeft altijd de professionele hulpverlening zoals brandweer, ambulance of politie de leiding.