Taakgebieden en Gedragsprofielen

Algemene Taakgebieden en Gedragsprofielen van de BHV-er

Door de ministeries van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de opleidingseisen voor de bedrijfshulpverlener in een opleidingsprofiel vastgelegd.
Dit algemene basisniveau garandeert dat de hulpverlener in het bedrijf zijn of haar taken adequaat kan verrichten. Soms kan het nodig zijn om door de aanwezigheid van bepaalde risico's extra eisen te stellen.

Het opleidingsprofiel is een overzicht van kennis en vaardigheden waarover de bedrijfshulpverleners moeten beschikken om hun taken te kunnen uitvoeren.

Bij ieder onderdeel in het profiel is een gedragsniveau aangegeven zoals aangegeven in onderstaande tabel.
Dit gedragsniveau geeft aan wat voor soort gedrag uiteindelijk van de cursist verwacht wordt.

 • Kunnen toepassen van standaardbegrippen, -principes, -regels, -methoden en -technieken.
 • Kunnen verrichten van bepaalde vaardigheden.
 • Bedreven zijn in bepaalde motorische/zintuiglijke vaardigheden.

Eerste Hulp

 • Gevaarlijke situaties als zodanig herkennen en juiste maatregelen nemen ten behoeve van eigen eigen veiligheid en die van het slachtoffer
 • Verplaatsen van slachtoffers in noodsituaties
 • Nagaan wat er met slachtoffers is gebeurd
 • Geruststellen van een slachtoffer
 • Op een juiste wijze zorgdragen voor deskundige hulp

Vaardig zijn in het verlenen van eerste hulp bij :

 • Bewustzijnsstoornissen
 • Ademhalingsstoornissen
 • Bloedsomloopstoornissen
 • Uitwendige bloedingen
 • Diversen

Eerste hulpverlening bij :

 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Botbreuken
 • Oogletsel
 • Diversen

Bewust zijn van afgebakende rol binnen het taakgebied 'Eerste Hulp'

Beperking en bestrijding van een beginnende brand

 • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • Gebruik van veiligheidsvoorzieningen
 • (Her) Kennen van de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen
 • Toepassen branddriehoek
 • Ontwikkeling herkennen van de brand

Bewust zijn van afgebakende rol binnen het taakgebied 'Beperking en bestrijding van een beginnende brand'

Communicatie

 • Op juiste wijze melden van een ongeval of brand
 • Bedrijfsintern communiceren
 • Voorzien van relevante informatie aan hulpverleningsdiensten
 • Gebruik van communicatiemiddelen

Bewust zijn van afgebakende rol binnen het taakgebied 'Communicatie'

Ontruiming

 • Begeleiding van een ontruiming
 • Gebruikmaken van de veiligheidsmiddelen
 • Vluchtroute en gebruik ervan
 • Toepassingsmogelijkheden herkennen van vluchtmiddelen

Bewust zijn van afgebakende rol binnen het taakgebied 'Ontruiming'