BHV Opleidingen

Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener

CursuscodeOP101
CursusnaamBasisopleiding Bedrijfshulpverlening
Opleidingsduur2 hele dagen of 4 dagdelen
ExamenJa ( certificaten en diploma NIBHV )
Minimum toelatingseis-
Aantal deelnemersMinimaal 8 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of combinatie In-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

► Algemeen:

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen:

 • Verlenen van eerste hulp
 • Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening omvat veel praktische vaardigheden die de bedrijfshulpverlener goed moet beheersen. Het is dan ook belangrijk om de opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden.
De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Door de bedrijfshulpverleners jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting.

► Programma:
Verlenen van eerste hulp
In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers te beoordelen en te behandelen volgens de ABC benadering.
Cursisten leren reanimeren en hoe te handelen bij o.a. shock, ernstig uitwendig bloedverlies, (brand)wonden, oogletsels en botbreuken. Naast de benodigde theorie worden de vaardigheden geoefend en getraind.

Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming
In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel zal aandacht worden besteed aan de samenwerking met externe hulpdiensten. Welke informatie moet worden doorgegeven bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen.
Individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

Individuele competentietoetsing en individueel theorie-examen.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

De cursist is in staat tot uitvoering van ( Arbo-wet, artikel 15 ):

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere
 • hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

► Kwalificatie instructeur:

Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen Basisopleiding Bedrijfshulpverlener” NIBHV 2006 / H04 / Revisie 1.

► Materialen:

Conform het lesplan “Basisopleiding Bedrijfshulpverlener”
NIBHV 2006 / Lesplan Basis BHV aug. ‘06

► Overig:

Toetsing
Beide onderdelen van de opleiding ( eerste hulp en brandbestrijding & ontruiming ) worden afzonderlijk met een examen afgesloten. Met een examen wordt bedoeld of het schriftelijke deel of de projectopdracht van een examen eerste hulp of een examen brandbestrijding en ontruiming.
Alleen wanneer alle verrichtingen voldoende zijn, is het resultaat voor het praktisch deel voldoende. Wanneer ook voor het schriftelijk deel een voldoende wordt behaald, heeft de cursist recht op het certificaat. Cursisten behalen een diploma BHV als zij beide onderdelen met een voldoende hebben afgesloten Het eindcijfer is gelijk aan het cijfer voor het schriftelijk deel.

Het schriftelijke examen wordt nagekeken door het NIBHV. Het praktische examen wordt beoordeeld door bevoegde examinatoren, die de verrichtingen beoordelen aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in het NIBHV examenreglement. De examinatoren zullen in de praktijk vaak als instructeurs optreden tijdens de opleiding

Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlening worden behaald.
Cursisten die een diploma BHV hebben behaald, krijgen een BHV legitimatiebewijs ( pasje ). Op dit pasje staan naam, geboortedatum en afgiftedatum. Het pasje is één jaar geldig.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen aangaande het eerste hulp onderdeel.
Oefenlocatie aangaande het praktijkgedeelte brandbestrijding dient te voldoen aan de strengste veiligheidseisen die de Nederlandse wetgeving hiervoor stelt.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NIBHV

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener

CursuscodeHC101
CursusnaamHerhalingscursus Basisopleiding Bedrijfshulpverlening
Opleidingsduur1 hele dag of 2 dagdelen
ExamenCompetentietoetsing ( Herhalingscertificaat )
Minimum toelatingseisCertificaat of diploma Basis Bedrijfshulpverlening
Aantal deelnemersMinimaal 8 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of combinatie In-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

De herhalingscursus Basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen:

 • Verlenen van eerste hulp
 • Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming

De werkgever blijft aansprakelijk voor de organisatie, de middelen en de opleiding. Hij is ook aansprakelijk voor het onderhouden van de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverlener.
Conform de Arbo-wet en in navolging van het advies van het NIBHV, wordt geadviseerd om de bedrijfshulpverlener éénmaal per jaar een herhalingscursus te laten volgen. ( Dit wil zeggen één dagdeel eerste hulp en één dagdeel brandweertechnische aspecten )

► Programma:

Oefeningen vormen de basis van het opleidings- en oefenprogramma van de bedrijfshulpverleningsorganisatie. Deze oefeningen zijn zodanig vastgesteld en gepland dat alle vaardigheden met een bepaalde frequentie de aandacht krijgen.

Oefeningen moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • oefeningen moeten relevant zijn;
 • oefeningen moeten aansluiten bij het niveau van kennis en vaardigheden van de deelnemers;
 • oefeningen moeten leiden tot het gewenste niveau;
 • oefeningen moeten systematisch zijn opgebouwd. Dit wordt bereikt door van klein naar groot te oefenen. Dit
 • houdt in dat eerst de kleinste handelingen geoefend worden voordat overgegaan wordt op oefeningen waarbij
 • de diverse handelingen in combinatie met elkaar worden uitgevoerd.

Theorie
Voor het herhalen van algemene theoretische procedures, handelingen en orders is een “theorieoefening” de meest geschikte en efficiënte methode. Hierbij is het wenselijk zoveel mogelijk de interactie tussen de toehoorders en de instructeur te bevorderen. Daarnaast moet, om de aandacht van de toehoorders te behouden en de verdieping te bevorderen, door middel van casuïstiek het verhaal zo duidelijk en interessant mogelijk gemaakt worden.

Casuïstiek
Door het bespreken van een praktijkinzet kunnen leermomenten en aandachtspunten voor een bredere groep inzichtelijk worden gemaakt. Bij deze oefenvorm is een goede interactie tussen oefenleider en/of instructeur en toehoorders gewenst.

Praktische oefening
Bij een praktische oefening worden vooruitlopend op een inzetoefening de motorische vaardigheden en elementaire besluitvormende vaardigheden geoefend. Bij dit type oefeningen moeten de deelnemers aan kunnen tonen de basisvaardigheden te bezitten die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Inzetoefening
De inzetoefening vormt in veel opzichten het sluitstuk van de opbouw van de oefeningen. Tijdens de inzetoefening wordt de realiteit zo veel mogelijk benaderd. Dit kan door de omstandigheden zo realistisch mogelijk te maken door bijvoorbeeld inzet van lotusslachtoffers.

Oefenen beslaat dus meerdere fasen;

 1. het oefenen c.q. aanleren van basiselementen van de te oefenen vaardigheden;
 2. een integratiefase;
 3. een test- of realistische fase.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen met inzet van lotusslachtoffers.
Individuele cursistenbeoordelingen.

Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

Individuele competentietoetsing.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):
De cursist is in staat tot uitvoering van ( Arbo-wet, artikel 15 ):

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere
 • hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

► Kwalificatie instructeur:

Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen Basisopleiding Bedrijfshulpverlener” NIBHV 2006 / H04 / Revisie 1.

► Materialen:

Conform het lesplan “Basisopleiding Bedrijfshulpverlener”
NIBHV 2006 / Lesplan Basis BHV aug ‘06

► Overig:

Het herhalingscertificaat is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het herhalingscertificaat. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet opnieuw een herhalingscertificaat zijn behaald.
Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlening worden behaald.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen aangaande het eerste hulp onderdeel.
Oefenlocatie aangaande het praktijkgedeelte brandbestrijding dient te voldoen aan de strengste veiligheidseisen die de Nederlandse wetgeving hiervoor stelt.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NIBHV

Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener (onderdeel Brand of onderdeel Levensreddend Handelen)

informatie zie Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener (onderdeel Brand of onderdeel Levensreddend Handelen)

informatie zie Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener

Basis Opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening

CursuscodeOP 105
CursusnaamPloegleider Bedrijfshulpverlening
Opleidingsduur2 hele dagen + 1 examendag
ExamenJa ( Diploma NIBHV )
Minimum toelatingseisDiploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlening
Aantal deelnemersMinimaal 5 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of combinatie In-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

► Algemeen:

Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren.
Het is de taak van de Ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar de bedrijfshulpverleners worden ingezet en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg behoren dan ook tot zijn takenpakket.

► Programma:

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Wet- en Regelgeving;
 • De organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Begeleiden van inzetten;
 • Ontwikkelen en toepassen van communicatieve vaardigheden;
 • Verbindingen;
 • Ontruiming, plannen en oefeningen;
 • Beperken van schade bij een calamiteit, de salvage.

Lesdag 1 - Deel I / Theorie
Lesdag 2 ( 1 week na lesdag 1 ) - Deel II / Praktijk
Na minimaal 2 weken projectopdracht inleveren ( Kosten voor het maken van de opdracht zijn voor eigen rekening )
Examendag ( 4 weken na lesdag 2 ) - Praktijk / Presentatie projectopdracht + Examen

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Projectopdrachten en presentaties.
Vaardigheidstrainingen / Rollenspel.
Inzetoefeningen op een oefenlocatie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

De cursist:

 • Heeft kennis en inzicht in Arbo-wet, BHV-beleid en BHV-organisatie en de taak van de ploegleider BHV;
 • Herkent BHV-voorzieningen en BHV-middelen ( op een locatie ) en kan de juiste verbeteringen signaleren;
 • Kan communicatieve vaardigheden toepassen die noodzakelijk zijn om zijn/haar taak uit te voeren;
 • Kan een eenvoudige inzet leiden ter voorbereiding van het ter plaatse komen van de professionele hulpdienst(en);
 • Kent de mogelijkheden van de verschillende melding- en verbindingsapparatuur en kan hiermee omgaan;
 • Weet welke maatregelen genomen moeten worden om gevolgschade te voorkomen.

► Kwalificatie instructeur:

Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen Ploegleider Bedrijfshulpverlening” NIBHV 2006 / H05 / Revisie 1.

► Materialen:

Conform het lesplan “Ploegleider”
NIBHV 2006 / Lesplan ploegleider aug. 06

► Overig:

Toetsing
Het examen bestaat uit een:

 • Schriftelijk deel bestaande uit meerkeuzevragen
 • Projectopdracht bestaande uit een huiswerkopdracht en een praktijkinzet

Het schriftelijk deel en de projectopdracht moeten afzonderlijk voldoende zijn. Het eindcijfer is gelijk aan het gemiddelde van de cijfers voor het schriftelijk deel en de projectopdracht. Kosten voor het maken van de projectopdracht komen voor rekening van de cursist.

Wanneer één van de onderdelen met een onvoldoende resultaat is afgerond zal dit onderdeel door de cursist opnieuw en op een ander tijdstip uitgevoerd moeten worden. Het is in de praktijk mogelijk dat de kandidaat voor de huiswerkopdracht een onvoldoende behaalt en voor de praktijkinzet een voldoende. Op een met de opleider nader te bepalen tijdstip zal de cursist een geheel nieuwe oefening met een ander onderwerp moeten schrijven.
Op het moment dat een huiswerkopdracht onvoldoende wordt beoordeeld kan deze oefening niet gebruikt worden voor een inzet. De examinator dient een wel voldoende beoordeelde oefening opnieuw te gebruiken door er een ander verrassingselement in te verwerken.

De organisatie draagt er zorg voor dat er bij het examen een onafhankelijke bevoegde examinator aanwezig is.

Het diploma heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de afgiftedatum van het diploma. Indien niet binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur het herhalingscertificaat is behaald, zal opnieuw het diploma van de ploegleider bedrijfshulpverlening moeten worden behaald.

► Faciliteiten:

Voorkeur voor de leslocatie is een bestaande locatie, bijvoorbeeld kantoorgebouw.
Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Verschillende ruimten om rollenspellen voor te bereiden
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NIBHV

Herhalingscursus Ploegleider Bedrijfshulpverlening

CursuscodeHC105
CursusnaamHerhalingscursus Ploegleider Bedrijfshulpverlening
Opleidingsduur1 hele dag
ExamenInzet oefening ( Herhalingscertificaat NIBHV )
Minimum toelatingseisDiploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening
Aantal deelnemersMinimaal 4 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of combinatie In-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

► Algemeen:

Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren.
Het is de taak van de Ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar de bedrijfshulpverleners worden ingezet en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg behoren dan ook tot zijn takenpakket.

► Programma:

Tijdens de herhalingscursus zal onder andere aandacht worden geschonken aan nieuwe ontwikkelingen, mogelijke veranderingen in wet- en regelgeving en zal de kennis worden opgefrist.
In het bijzonder zal tijdens de herhalingscursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van vaardigheden. Vaardigheden worden getraind die relevant zijn voor de ploegleider, nodig om alle taken goed te kunnen uitoefenen.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen / Rollenspel / Inzetoefeningen op een oefenlocatie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

De cursist:

 • Heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV;
 • Kan communicatieve vaardigheden toepassen die noodzakelijk zijn om zijn/haar taak uit te voeren;
 • Kan een eenvoudige inzet leiden ter voorbereiding van het ter plaatse komen van de professionele hulpdienst(en);
 • Weet welke maatregelen genomen moeten worden om gevolgschade te voorkomen.

► Kwalificatie instructeur:

Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen Ploegleider Bedrijfshulpverlening” NIBHV 2006 / H05 / Revisie 1.

► Materialen:

Conform het lesplan “Ploegleider” NIBHV 2006 / Lesplan ploegleider mei 06

► Overig:

Toetsing
De competentietoetsing ( een inzetoefening die uitgereikt wordt door de instructeur ) bestaat uit het ten overstaan van de examinator leiding geven aan tenminste twee BHV-ers tijdens een inzetoefening. Tijdens de inzetoefening zal de cursist te maken krijgen met een door de examinator in te brengen verrassingselement. Hierdoor wordt het improvisatievermogen van de cursist getoetst. Prioriteiten moeten worden bijgesteld en de cursist zal eventueel de door hem gegeven opdrachten moeten herzien. Het extra beoordelingspunt ( evaluatie ) telt mee in het eindcijfer.
De inzetoefening zal ongeveer vijftien minuten duren, waarbij de cursist wordt beoordeeld op zijn operationeel optreden als ploegleider.

► Faciliteiten:

Voorkeur voor de leslocatie is een bestaande locatie, bijvoorbeeld kantoorgebouw.
Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Verschillende ruimten om rollenspellen voor te bereiden
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NIBHV

Opleiding Hoofd/Coördinator Bedrijfshulpverlening

CursuscodeOP 106
CursusnaamHoofd/Coördinator Bedrijfshulpverlening
Opleidingsduur3 dagen / 40 zelfstudie-uren en 1 examendag
ExamenJa ( Diploma NIBHV )
Minimum toelatingseisMinimaal MBO, Functie op Middenkader-niveau en bij voorkeur BHV-Diploma
Aantal deelnemersMinimaal 5 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of combinatie In-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

► Algemeen:

Doelgroepen zijn : personeel van kantoren, zorginstellingen, groot- en middenbedrijf die als taak hebben gekregen de functie Hoofd/Coördinator Bedrijfshulpverlening te vervullen ten behoeve van bedrijfshulpverlening. Na het volgen van de opleiding is men in staat om een bedrijfshulpverleningsorganisatie operationeel te houden en bij een incident leiding te kunnen geven aan deze bedrijfshulpverleningsorganisatie.

► Programma:

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Wet- en Regelgeving;
 • De organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Begeleiden van inzetten;
 • Ontwikkelen en toepassen van communicatieve vaardigheden;
 • Verbindingen;
 • Ontruiming, plannen en oefeningen;
 • Beperken van schade bij een calamiteit, de salvage.

Inhoud van de opleiding :

 • Wetgeving
 • Organisatiekunde
 • Aspecten BHV ( LH, Brandbestrijding, Alarmering, Ontruiming en Ondersteuning )
 • Crisismanagement
 • Opstellen van een BHV-Plan en een regeling voor BHV-ers
 • Interne- en externe communicatie
 • Herstel na calamiteiten
 • Instructies en advisering

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Projectopdrachten en presentaties.
Vaardigheidstrainingen / Rollenspel.
Inzetoefeningen op een oefenlocatie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

De cursist:

 • Heeft kennis en inzicht in Arbo-wet, BHV-beleid en BHV-organisatie en de taak van de ploegleider BHV;
 • Herkent BHV-voorzieningen en BHV-middelen ( op een locatie ) en kan de juiste verbeteringen signaleren;
 • Kan communicatieve vaardigheden toepassen die noodzakelijk zijn om zijn/haar taak uit te voeren;
 • Kan een eenvoudige inzet leiden ter voorbereiding van het ter plaatse komen van de professionele hulpdienst(en);
 • Kent de mogelijkheden van de verschillende melding- en verbindingsapparatuur en kan hiermee omgaan;
 • Weet welke maatregelen genomen moeten worden om gevolgschade te voorkomen.

► Kwalificatie instructeur:

Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen Hoofd/coördinator Bedrijfshulpverlening” NIBHV 2006 / H05 / Revisie 1.

► Materialen:

Conform het lesplan “HBHV”
NIBHV 2006 / Lesplan Hoofd/coördinator BHV aug. 06

► Overig:

De opleiding wordt afgesloten met een examen bestaande uit twee delen :

 • Presentatie van een werkstuk
 • Een theorie-examen bestaande uit "open" vragen

De opbouw van de opleiding :

 • Lesdag 1 - Deel I
 • Lesdag 2 - Deel II
 • Lesdag 3 - Deel III
 • Na minimaal 6 weken werkstuk inleveren (Kosten voor het maken van het werkstuk is voor eigen rekening)
 • 12 weken na de lesdag 3 - Presentatie werkstuk + Examen

De cursusprijs is inclusief : Lesboeken/Mappen, instructie, examen (Afgenomen door een afvaardiging van het NIBHV).
Wanneer één van de onderdelen met een onvoldoende resultaat is afgerond zal dit onderdeel door de cursist opnieuw en op een ander tijdstip uitgevoerd moeten worden. Het is in de praktijk mogelijk dat de kandidaat voor de huiswerkopdracht een onvoldoende behaalt en voor de praktijkinzet een voldoende. Op een met de opleider nader te bepalen tijdstip zal de cursist een geheel nieuwe oefening met een ander onderwerp moeten schrijven.
Op het moment dat een huiswerkopdracht onvoldoende wordt beoordeeld kan deze oefening niet gebruikt worden voor een inzet. De examinator dient een wel voldoende beoordeelde oefening opnieuw te gebruiken door er een ander verrassingselement in te verwerken.

De organisatie draagt er zorg voor dat er bij het examen een onafhankelijke bevoegde examinator aanwezig is.

Het diploma heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de afgiftedatum van het diploma. Indien niet binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur het herhalingscertificaat is behaald, zal opnieuw het diploma van de ploegleider bedrijfshulpverlening moeten worden behaald.

► Faciliteiten:

Voorkeur voor de leslocatie is een bestaande locatie, bijvoorbeeld kantoorgebouw.
Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Verschillende ruimten om rollenspellen voor te bereiden
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NIBHV

Opleiding Kleine Blusmiddelen

CursuscodeOP110
CursusnaamKleine Blusmiddelen
Opleidingsduur1 dagdeel
ExamenPraktijktoets ( Certificaat NIBHV )
Minimum toelatingseis-
Aantal deelnemersMinimaal 8 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of combinatie In-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

In bedrijven / instellingen kan de behoefte aanwezig zijn dat buiten de BHV-ers ook anderen getraind worden in het gebruik van kleine blusmiddelen. Voor deze doelgroep is de cursus kleine blusmiddelen ontwikkeld.

► Programma:

Tijdens de cursus wordt aan de volgende onderwerpen aandacht geschonken:

 • Wat te doen bij een beginnende brand;
 • Beperking en bestrijding van een beginnende brand;
 • Soorten blusmiddelen en hun specifieke gebruik;
 • Draagbare blusstoffen en de brandslanghaspel;
 • Praktijkoefening met verschillende blusmiddelen;
 • Praktijkoefeningen met betrekking tot het benaderen van een brand.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen.
Individuele competentietoetsing.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

De cursist heeft begrip en kennis opgedaan over:

 • Veiligheidsaspecten en verkenning;
 • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand;
 • Soorten blusmiddelen en hun specifieke geschiktheid;
 • Werking en bediening van verschillende blusmiddelen.

► Kwalificatie instructeur:

Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen Basisopleiding Bedrijfshulpverlener” NIBHV 2006 / H05 / Revisie 1.

► Materialen:

Conform het lesplan “Basisopleiding Bedrijfshulpverlener”
NIBHV 2006 / Lesplan Basis BHV aug. 06

► Overig:

Toetsing
De praktijktoets voor kleine blusmiddelen bestaat uit het op de juiste wijze uitvoeren van een aantal praktijkhandelingen.
Bij een voldoende beoordeling van de praktijkhandelingen ontvangt de kandidaat een certificaat met een geldigheidsduur van één jaar.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Oefenlocatie aangaande het praktijkgedeelte brandbestrijding dient te voldoen aan de strengste veiligheidseisen die de Nederlandse wetgeving hiervoor stelt.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NIBHV

Opleiding Gevaarlijke Stoffen

CursuscodeOP111
CursusnaamGevaarlijke Stoffen
Opleidingsduur2 hele dagen
ExamenTheorietoets ( Certificaat NIBHV )
Minimum toelatingseisDiploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlening
Aantal deelnemersMinimaal 8 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of combinatie In-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt een zeker risico met zich mee. Hoe groot dit risico is hangt sterk af van de manier waarop er met de stof om gegaan wordt. Als bekend is wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van een stof en er wordt vervolgens op de juiste manier met die stof omgegaan, dan kan het risico voor de mens heel klein gehouden worden. Bij een bedrijf waar bijvoorbeeld brandbare vloeistoffen gebruikt worden, is de BHV uitgerust met de juiste detectieapparatuur. Daarmee kunnen zij vrijwel altijd constateren of er een kans op explosie bestaat op de plaats waar zij aan het werk zijn. Als zij op het explosiegevaar gewezen worden, kunnen zij de juiste maatregelen nemen.

► Programma:

In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het herkennen van gevaarlijke stoffen en de mogelijke inzet van de bedrijfshulpverlener bij een ongeval. ( eerste inzet, alarmering, goede communicatie met professionele hulpdiensten )
In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het herkennen van gevaarlijke stoffen;
 • De effecten van gevaarlijke stoffen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Bronbestrijding ( Wat kan er gedaan worden binnen de mogelijkheden )

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Video en/of overige illustratiematerialen of voorbeelden.
Huiswerkopdracht

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

De cursist:

 • Kan gevaarlijke stoffen herkennen aan etiketten en kan in de praktijksituatie gevaarlijke stoffen herkennen.
 • Heeft kennis en inzicht van de gevaarlijke stoffen en heeft inzicht in de relatie tussen de Risico-inventarisatie en het nemen van de juiste maatregelen ter beperking van effecten van gevaarlijke stoffen in de eigen werksituatie.
 • Heeft kennis van en inzicht in het gebruik van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en de meetinstrumenten.
 • Heeft kennis van en inzicht in de bronbestrijding (en de eigen grenzen van de BHV-er).
 • Kan op een verantwoordelijke wijze een plan van aanpak toepassen op een praktijksituatie.

► Kwalificatie instructeur:

Conform het Lesplan Bedrijfshulpverlener Gevaarlijke Stoffen maart 2000

► Materialen:

Conform het lesplan “Bedrijfshulpverlener Gevaarlijke Stoffen”
NIBHV 2000 / Lesplan Bedrijfshulpverlener Gevaarlijke Stoffen maart 2000

► Overig:

Toetsing
Deze cursus wordt met een schriftelijk examen afgesloten. Wanneer voor het schriftelijk deel een voldoende wordt behaald, heeft de cursist recht op het certificaat. Het eindcijfer is gelijk aan het cijfer voor het schriftelijk deel.
De examinator zal in de praktijk vaak als instructeur optreden tijdens de opleiding.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NIBHV

Bovenstaande BHV opleidingen worden verzorgd door BHV Plus.

Bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld.

Copyright © 2018 BHV Plus